Inštitút pre rozvoj spoločnosti

Medzi hlavné ciele združenia patria:

- SDI (skratka z anglického názvu organizácie Society Development Institute) podporuje ohrozené skupiny s obmedzenými možnosťami demokratickej participácie na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni v oblastiach: rozvoja občianskej spoločnosti, občianskej participácie, vzdelávania a celoživotného vzdelávania, participácie cez alternatívne formy umenia, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej verejnosti.

- Zastupujeme občianske a ľudské práva, snaží sa rozvíjať aktivity na presadzovanie záujmov národnostných menšín a etnických skupín aj prostredníctvom svojich projektov.


- Momentálne realizujeme medzinárodný projekt na podporu migračných a rozvojových politík, ktoré vedú k zlepšeniu integračných nástrojov a politík pre migrantov v európskych krajinách.

Cieľom nadnárodného projektu CoMiDe je zlepšenie spoločných iniciatív rozvojovej spolupráce a migračných politík na európskej úrovni. Ďalšou úlohou je podnietiť kooperáciu medzi organizáciami globálneho rozvoja a komunitami migrantov v Taliansku, Slovinsku, Slovensku a Rakúsku.

• Migrácia a rozvojová spolupráca: Preformovanie medzinárodnej politickej agendy; podpora väčšej súdržnosti medzi politikami migrácie a rozvoja a zapojenie rozvojových krajín ako partnerov v tomto procese. Prispievanie k súdržnosti rozvojovej politiky spájaním s migračnou politikou v rámci Európskej zahraničnej politiky.
• Príspevok k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov, najmä k odstráneniu chudoby prostredníctvom prepojenia migrácie a rozvojovej politiky, čo má viesť k efektívnejším projektom a politikám.
• Mediálna kampaň na podporu záležitostí rozvoja a migrácie v ich vzájomnom križovaní sa (média migrantov a rozvojových organizácií, iné)

- Združenie sa zameriava na podporu sociálnych práv občanov, zvyšovanie povedomia občanov v otázkach občianskej participácie, pracujeme s migrantmi tretích krajín. Informovanosť a moderná výuka na podporu demokratickej participácie: organizovanie školení, kurzov, seminárov, workshopov a letných univerzít, kultúrnych a spoločenských podujatí, voľno časové aktivity - tvorivé dielne, workshopy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu, verejné kampane, propagačná činnosť a vydavateľská činnosť.

- Podpora verejných a rozvojových politík, kultúry, vzdelanosti, tvorivosti, knižničnej, informačnej a čitateľskej gramotnosti občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských a výchovno-vzdelávacích aktivít. Z dôvodu výmeny skúseností sa na týchto akciách budú spolupodieľať aj pozvaní odborníci a lektori z odbornej verejnosti.


- 
Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové, sociálne a ekonomické skupiny obyvateľov na území Slovenska a v zahraničí.