2013

BEAMS


Pre zmiernenie prejavov xenofóbie a súvisiacich foriem intolerancie, ako je napríklad antisemitizmus, islamofóbia a protirómsky rasizmus, podporuje Európska komisia aktivity na podporu vzájomného poznania a porozumenia prostredníctvom zmeny postojov voči tradičným a novým stereotypom.
EK z týchto dôvodov podporila celoplošný európsky projekt BEAMS, ktorého ambíciou je analyzovať príčiny a zdroje rasistických a xenofóbnych prejavov nenávisti, vrátane spoločenských trendov vedúcich k takýmto javom. Partneri projektu vytypujú formy stereotypov v populárnej kultúre, ich prítomnosti v programovej skladbe masovokomunikačných médií, v umeleckej tvorbe, ako aj v teoretickej reflexii spomínaných fenoménov.

 

Čo skúma projekt BEAMS


Projekt BEAMS skúma tzv. "populárnu" kultúru, t.j. jeho cieľom je identifikovať stereotypy v kultúrnych a mediálnych prejavoch určených širokému publiku.

 

Tento projekt má tieto špecifické ciele:
• Identifikovať mechanizmy tvorby a pretrvávania tradičných a nových stereotypov vo vzťahu majoritnej spoločnosti a menšín.
• Akým spôsobom sa stereotypy objavujú v tradičných a nových mediálnych kanáloch, ako aj pri tvorbe a šírenia populárnej kultúry.
• Analyzovať, ako vníma stereotypy - diskriminačné, rasistické a xenofóbne široká verejnosť.
• Poskytovať vstupy pre zvyšovanie povedomia proti týmto trendom.
• Inšpirovať povedomie k spoločenskej diskusii o menšinách (etnických a imigrantoch) a najmä medzi mladou generáciou v zmysle realizácie konkrétnych pilotných akcií v prostredí škôl a v rôznych sociálnych sieťach modernej spoločnosti Slovenska.
• Predstaviť výsledky prieskumu medzi tvorcami a vedcami a ich pohľad na „populárnu kultúru“ a ich pohľad na to, akým spôsobom by máli štátne politiky vstupovať do vymedzenia predsudkov a vzdelávania spoločenstva.
• Sprístupniť použité metódy a výsledky skúmania k ďalšiemu využitiu pre tvorbu verejných politík a vzdelávacích programov.

 

Chcete vyjadriť svoj názor...? Možete. Stačí venovať 10 min. nášmu dotazníku tu.