2012

Tri nové projekty

Naša organizácia realizuje počas tohto roku projekty zamerané na podporu inklúzie marginalizovaných skupín aké sú zdravotné znevýhodnených alebo sociálne izolovaných migrantov.

Divadelnú hru na podporu živej kultúry migrantov realizujeme pod záštitou Ministerstva kultúry a informáciu o jej realizácii nájdete v prílohe. Momentálne robíme s režisérom na scenár činohry. Podľa pracovných návrhov budeme prezentovať jednotlivé živé kultúry migrantov a cudzincov na Slovensku cez atraktívnej formy Argentínskeho tanga. Argentína bola jedna z destinácii Európskych imigrantov, ktorí odhádzali za prácou do LA a tak isto je tango a hudba najvýraznejší nástroj prejavu jednotlivých kultúr.
 

Projekt Svet čítania Rómskej literatúry má ako hlavnú ideu búranie bariér. Bariér medzi deťmi z menšinových skupín a to práve prostredníctvom kníh, čítania a podporovania interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia pomocou kultúry. V spolupráci s našim sieťovým partnerom - domovom použitých kníh máme v pláne do niekoľkých základných škôl dodať väčšie množstvo klasickej slovenskej literatúry, a vďaka nášmu rómskemu sieťovému partnerov dodať diela slovenskej rómskej literatúry, ktorú by učitelia rozdelili medzi svojich žiakov za účelom účasti v pripravovanej umeleckej súťaži, v ktorej by zapojené deti umeleckým stvárnením (tancom, divadelnou hrou, spevom) interpretovali príbehy z rómskej literatúry. Cela súťaž podporená mediálnou kampaňou má za účelom spropagovať rómskych spisovateľov a rómsku literatúru zo SR a skúšobne zaradiť do učebných osnov zúčastnených škôl popredných rómskych autorov literárnych diel. Spolu so súťažou sa zároveň spúšťa projekt digitalizácie rómskych kníh a internetový portál, e-knižnica na prezentáciu rómskych autorov. Ako dlhodobé pokračovanie projektu plánujeme zorganizovať besedy so súčasnými rómskymi spisovateľmi ako aj spisovateľmi z majoritnej spoločnosti po školách po celom Slovenskom ako ukážku neodmysliteľného spojenia slovenskej a rómskej kultúry.

 

Projekt "Tradície z druhého brehu" sa zameriava na bohatstvo kultúrnych zvykov a remesiel Slovenska, prostredníctvom ktorých spája záujem a snahu zapojiť zdravotne postihnutých ľudí do spoločnosti a záujem širokej verejnosti o tradície a kultúru. Tradície z druhého brehu tvorí desať podujatí v mestách Galanta, Šala, Trnava, Hlohovec a Veľký Meďer, na ktorých sa počas jedného víkendu stanú z Mestských kultúrnych stredísk "dielne" s tradičnými remeselníkmi a ich pomocníkmi- obyvateľmi DSS. Klienti DSS tak budú mať možnosť využiť svoju chuť a potenciál robiť veci a zároveň ísť príkladom verejnosti, že aj zdravotne postihnutí ľudia sú súčasťou spoločnosti, ktorí sa vedia učiť a chcú pracovať a byť súčasťou spoločnosti. Dve z celkového počtu desiatich podujatí budú sprevádzané mediálnou kampaňou a hudobným festivalom, ktorý zvýši záujem o celé kultúrne podujatie. Podujatia nebudú slúžiť len ako remeselnícky workshop pre zdravotne postihnutých ľudí, dôležitým prínosom je aj spoznanie života a prejavov mentálne postihnutých ľudí intaktnou populáciou. Týmito stretnutiami sa zlepší spolupráca zainteresovaných DSS v projekte, no vykonávané aktivity a styk s verejnosťou prispeje k odbúraniu bariér. Do projektu priamo zapojíme 50 zdravotne postihnutých klientov, 3 základné školy a pozvaných odborníkov. Celý projekt je zastrešený fundovaným odborným garantom. Inštitút pre rozvoj spoločnosti svojím poslaním - rozvoj občianskej participácie znevýhodnených skupín cez alternatívne formy umenia, projektom Tradície z druhého brehu zvýši povedomie širokej verejnosti o ľudských právach zdravotne postihnutej populácie. Viacerí členovia občianskeho združenia - Inštitút pre rozvoj spoločnosti v minulosti realizovali projekty v spolupráci s Domovmi sociálnych služieb, ako napr. Vianočný charitatívny koncert, Chránene dielne, Divadelné hry a ďalšie.