2011

Projekt COMIDE

Projekt COMIDE

Projekt COMIDE je medzinárodný projekt financovaný zo zdrojov EÚ s vedľajším názvom: Iniciatíva pre koherentnú migračnú a rozvojovú politiku

Tu nájdete prvú správu o prieniku migračných a rozvojových politík. Stiahnuť text.

Globálne ciele projektu

• prispievať k dosahovaniu Miléniových rozvojových cieľov, najmä k odstráneniu chudoby prostredníctvom prepojenia rozvojovej politiky a politiky migrácie, a tým viesť ku kvalitnejším projektom a politíkám
• prispieť k súdržnosti v záujme rozvojových aktivít tým, že migračne a rozvojové politiky budú mať na pamäti spoločné priority a nebudú pracovať proti sebe; nástroje (napr. Európska imigračná politika by mala zohľadnovať aj otázky rozvoja)
• Prispievať k zvyšovaní pozornosti médií pre rozvojovú oblasť prostredníctvom mediálnej práce

Konkrétny cieľ

• Prepojené migračnej a rozvojovej politiky:
- migrácia ako kľúčová téma v rozvojovej politike
- rozvojová spolupráca ako zásadná oblasť v migračnej politike
Čiže projekt sa snaží v slovenskych podmienkach propagovať a posilňovať koncept tzv. “co-developmentu”.

Jeho opodstatnenie spočíva na myšlienke, že jednou z možností realizovania úspešnej a efektívnej rozvojovej pomoci je zapojenie ochotných migrantov (ale tiež aj bývalých migrantov, dnes už napr. občanov SR) do rozvojových aktivít v ich pôvodnej krajine. A zároveň takéto aktivity pomáhajú (ex)migrantov kvalitnejšie integrovať aj do slovenskej spoločnosti. Predpokladá sa tiež následný priaznivý vplyv na kvalitu a kvantitu migrácie z týchto krajín (napr. regulácia brain-drain).

Táto myšlienka však vyžaduje mnoho priebežného úsilia, preto v rámci nášho projektu chceme:

V prvom rade zvýšiť povedomie o tejto záležitosti medzi aktérmi na poli rozvojovej pomoci, migrácie, medzi krajanskými organizáciami a aj inými účastníkmi a to na všetkých úrovniach: od oficiálnych štátnych inštitúcií cez NGOs, samosprávu alebo napr. aj univerzity (pričom mnohé organizácie už prisľúbili spoluprácu).

S tým súvisí aj zisťovanie hlavných problémov a výziev ktorým čelia aktéri v ich prioritných oblastiach záujmu.

Tieto subjekty často nevedia o svojich činnostiach navzájom (a niekedy ani o svojej existencii) a preto sú bohužiaľ prehliadané rôzne možnosti spolupráce - žiadúce je teda ich vzájomné nakontaktovanie, ktorému chceme napomôcť.

Ďalším z cieľov bude facilitácia pilotného projektu, ktorý by bol realizovaný účastníkmi našej aktivity, podľa ich vlastného návrhu a záujmov.

Náš projekt má dlhodobejší charakter (3 roky) a bude zahŕňať veľké množstvo aktivít, ktoré budú verejne prístupné všetkým aktérom na poli migrácie a rozvoja, ako aj bežným laikom so záujmom o problematiku.
-
Migrácia a rozvoj bývajú tradične považované za samostatné politiky, i keď dnes sú čoraz viac vnímané cez prizmu mnohých väzieb. Zatiaľ Čo aktivity rozvojovej spolupráce napomahajú riešiť niektoré základné príčiny migračných tokou, migrácia môže zasa prispieť pozitívne k rozvoju, vrátane ekonomického rastu, sociálneho postavenia, technologického pokroku, k dodržavaniu zákaldnych ľudských práv, práv detí a takisto prispieje aj k zabezpečeniu lepšieho prístupu k programom rozvojovej spolupráce, ktorý je založený na ľudských právach.

Uvedomujeme si, že absencie prepojenia uvedených politík môže spôsobiť aj nespravný dopad na rozvoj chudobných krajín, napriklad prostredníctvom pracovnej migrácie. Jav, ktorý je znamý ako "odlev mozgov" je častý prave v rozvojových krajinach v mnohých ich kľúčových odvetviach. Aj preto je žiadaná súdržnosť a udržateľnosť dvoch politiky. Väčšia spolupráca medzi krajinami pôvodu, tranzitu a určenia, rovnako ako plné začlenenie migračnej dimenzie do rozvojových politík a dialóg na všetkých úrovniach sú zásadné kroky pre posilnenie rozvojového potenciálu migrácie.

"Migrácia má potenciál slúžiť ako motor rastu a rozvoja pre všetky zúčastnené strany – rovnako hostiteľské ako aj vysielajúce krajiny migrantov" (8. konferencii Rady Európy ministrov zodpovedných za záležitosti migrácie, 4-5 september 2008). Súdržnosť v súvislosti s migráciou je jednou z hlavných požiadaviek pre politiky rozvojovej spolupráce v dnešnej dobe.

Preto sa projekt usiluje o posilnenie spolupráce subjektov (verejné alebo štátne orgány s rozhodovacími právomocami, tretí sektor a občania) za účelom vyrovnania výnosov a výhod migrácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou krajinou, ako aj minimalizovať nevýhody. Aj keď krajiny Juhu zaznamenávajú veľmi nestabilné pokroky v rozvoji, chudoba nie je vždy jediným dôvodom migrácie. Ľudia veľmi často nemajú inú možnosť, než sa sťahovať kvôli konfliktu, útlaku, násiliu a korupcii. Nedostatok koherencie medzi rozvojovou spoluprácou a migračnou politikou má negatívny vplyv na pravdepodobnosť dosiahnutia Miléniových rozvojových cieľov.

Tento projekt, ktorý je predložený žiadateľom z Rakúskej mimovládnej organizácie a jej partnermi v Rakúsku, Slovensku, Slovinsku a Taliansku sa preto zameriava na vytvorenie silnejších vzťahov medzi migráciou a politikámi rozvojovej spolupráce. Toto chce dosiahnuť prostredníctvom komplexného programu zvyšovania povedomia, vzdelávania a lobby aktivít vedúcich k vytvoreniu nevyhnutného vzajomného prepojenia aktérov migráčnej či rozvojovej politiky spolu s ďalšími politickými činiteľmi, ako sú vlády a organizácie rozvojovej spolupráce.

Ucelené politiky na znižovanie chudoby a rozvoj Juhu vyžadujú zladenie cieľov medzi rôznymi národnými politikami vyspelých krajín.

Celkové ciele

 Migrácia a rozvoj: Preformovanie medzinárodnej politickej agendy; podporovať väčšiu súdržnosť medzi politikami migrácie a rozvoja a zapojenie rozvojových krajín ako partnerov v tomto procese. Prispievať k súdržnosti rozvojovej politiky spájaním s migračnou politikou v rámci Európskej zahraničnej politiky
 prispieť k dosiahnutiu Miléniových rozvojových cieľov, najmä k odstráneniu chudoby prostredníctvom prepojenia migrácie a rozvojovej politiky, čo má viesť k efektívnejším projektom a politíkám
 Mediálna kampaň na podporu záležitostí rozvoja a migrácie v ich vzájomnom križovaní sa (media migrantov a rozvojových organizácií, iné)

Politiky EÚ v záujme rozvoja vyzývajú k opatreniam členských štátov smerom k prepojeniu migračných a rozvojových programov asi od roku 2005. Zatiaľ sú však iniciatívy na politickej a verejnej úrovni v krajinách partnerov projektu - Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko skôr zanedbateľné. Väčšina nedostatokov komunikácie medzi odborníkmi na politickej a národnej úrovni je priamym dôsledkom politickej demagógie v multietnickej problématike a absencie prístupu k rozvojovej spolupráci ako k jednému zdroju pre riadenie migračných tokov.

Všeobecne zlepšenie politickej situácie a kvality života v rozvojových krajinách povedie k zníženiu celkového počtu migrantov, nelegálnych prisťahovalcov a žiadateľov o azyl. Imigrácia však v skutočnosti tiež podporuje vývoj v iných krajinách. Veľa rodín v rozvojových krajinách získava veľa finančných prostriedkov od členov rodiny žijúcich v hostiteľských krajinách, a tieto sú jedným z hlavných zdrojov na zníženie chudoby v rodinách. Na druhej strane, mnoho prisťahovalcov zakladá rôzne typy spolupráce medzi domovskou a hostiteľskou krajonou; ide najmä o obchodovanie, prenos vedomosti a know-how. Skúsenosti získané kratkodobými prisťahovalcami v zahraničí môžu mať tiež pozitívny vplyv na ich domovske prostredie - napríklad v schopnosti viesť podniky, alebo na sociálnej úrovni pri emancipácii žien a demokratizácii.


-


Projekt je určený pre rozvoj spolupráce a zvýšenie povedomia verejnosti o otázkach rozvoja (koherencia, migrácia, MDGs a ľudské práva) a podporu vzdelávania vo veci rozvoja v krajinách EÚ (Rakúsko, Slovinsko, Slovensko, Taliansko aj iné). Našim cieľom je mobilizovať väčšiu podporu verejnosti prostredníctvom zvyšovania povedomia verejnosti a facilitovanie interdisciplinárnych vzťahov medzi krajinami bohatého Severu a rozvojovými krajinami.

Tento projekt podporuje boj proti chudobe a jej vplyv na migračné toky (nelegálnych prisťahovalcov, žiadateľov o azyl, legálnych prisťahovalcov a porušenie práv migrujúcich osôb). Iniciatíva je zameraná na zmenu postojov k otázkam rozvoja a migrácie, na prepojenie politík. V neposlednom rade je navyše ukotvuje prepájannie rozvoja a migračnej politiky v európskych spoločnostiach pomocou v sieťovania aktérou, zvyšovania povedomia a podporných lobbystických činností.1.) Podľa Miléniových cieľov by rozvojová spolupráca mala vyvýjať úsilie pre zníženie chudoby a rozdielov medzi bohatými a chudobnými. Ako už bolo spomenuté, v najchudobnejších rodinách migrantov je remitenda jediným zdrojom príjmov. Akonáhle sa prisťahovalci usídlili v zahraničí, často pomáhajú rodinám a priateľom k ich nasledovaniu. Preto existuje vyššie riziko pre zvyšovanie rozdielov medzi chudobnými rodinami a tými, ktoré sú zvýhodnené remitanciami. Preto musia rozvojové politiky poskytovať rovnaké príležitosti pre všetky rodiny a komunity. Najväčšie rozdiely sú väčšinou zaznamenané v subsaharských krajinách, kde malé rozdiely v úrovni chudoby majú väčší a väčší vplyv na sociálnej úrovni spoločenstva.

2) Spolupráca na projektoch s diaporami cudzincov: Uznanie prisťahovaleckých sietí ako jedného zo zdrojov pre dosiahnutie väčšieho rozvoja spoločnosti v ich domovských krajinách. Remitenda by nemali byť považovaná za jediný spôsob vzajomnej spolupráce medzi vysielajúcou a prijímajúcou komunitou.

3) Prisťahovalci, a to najmä tý, ktorý pochádzajú zo subsaharskej oblasti, môžu byť zapojený do rôznych programov rozvojovej spolupráce: Niektorý z dobre situovaných migrantov investujú úsilie a finančné prostriedky na vzdelanie a zdravotnú starostlivosť v malých spoločenstvách v krajine pôvodu. Prisťahovalci môžu odovzdávať vedomosti a skúsenosti pre rozvoj ekonomických aktivít, spin-off firiem apod. Projekty rozvojovej spolupráce môžu profitovať z know-how z týchto ľudí, čo môže prispieť k zvýšeniu potenciálu a zlepšeniu spolupráce v oblasti rozvojovej spolupráce.

4) Ďalšou oblasťou spolupráce je opätovné začlenenie migrantov v prípade neúspešnej emigrácie alebo v prípade straty spojenia s rodinou a členmi komunity: Emigrácia je často veľmi riskantná, pmigrujúci ľudia sú pod veľkým tlakom. O veľkej časti prípadov migrantov z subsaharskej oblasti možno povedať, že týto majú často neadekvátne veľke očakavania na úspech vlastnej migrácie a nakoniec sa stavajú obeťami psychickych probémov alebo sú spoločensky izolovaní a nemôžu sa uplatniť na trhu práce. Prostredníctvom sociálnej práce a rehabilitácie je možne pomocť tým ľudom.


Partneri v rozvojových krajinách hrajú aktívnu úlohu ako spolupracovníci.

Začlenenie otázky ľudských práv, genderovej rovnosti či práv pôvodných obyvateľov bude brané do úvahy od návrhu až po realizáciu činností projektu. Zásady posilňovania, participácie, nediskriminácie zraniteľných skupín a zodpovednosti je potrebné brať do úvahy.

Ďalšie aktivity navrhovaného projektu budú v súlade s Európskou a národnou rozvojovou politikou. Projekt je v súlade s Európskym konsenzom o rozvoji z roku 2005, ktorý uvádza: "Budeme sa snažiť, aby sa migrácia stala pozitívnym faktorom rozvoja, prostredníctvom podpory konkrétnych opatrení zameraných na posilnenie ich príspevku k odstraňovaniu chudoby, vrátane uľahčenia prevodov finančných prostriedkov a obmedzenia "odlevu mozgov" kvalifikovaných ľudí (...). Komisia bude mať za cieľ (...) podporovať synergie medzi migráciou a rozvojom, aby sa migrácia stala pozitívnou silou pre rozvoj.