2010

FUTU.RES Future requirements for SMEs

Budúce požiadavky pre malé a stredné podniky MSP

Partnerstvo projektu FUTU.RES vzniká na základe spoločného záujmu hospodárskych subjektov a neziskových organizácii v Taliansku, na Slovensku, v Lotyšsku, Slovinsku, Španielsku, Poľsku a vo Francúzsku. Hlavné otázky: zvýraznenia úlohy vzdelávania ako jedného z faktorov pre úspech MSP a odhadovania potrebných kvalifikácií a služieb, ktoré majú reálne vplyv na proces odborného rastu v podnikoch a pomôžu MSP, aby sa udržali na trhu viac ako 3-5 rokov.

Hlavným cieľom tohto partnerstva je, aby sa stalo priestorom stretnutí a diskusií medzi subjektmi a združeniami, ktoré zastupujú MSP alebo fungujú v oblasti odborného vzdelávania a snažia sa skúmať spôsoby, ako posilniť a podporiť vzdelávacie procesy, ale aj budúce potreby podnikov. Na základe osvedčených postupov, zistení a výsledkov analýzy, ktoré budú vyprodukované počas realizácie projektu, partnerstvo FUTU.RES bude šíriť poznatky, modely, modifikácie a inovatívne formy uplatňovania odborného vzdelávania a prípravy subjektov (súkromných alebo verejných), ako odpoveď na udržateľnosť MSP.

Partneri budú preto poskytovať, šíriť a snažiť sa presadzovať výstupy do programov VET subjektov, ale aj pre všetky zúčastnené strany a budú zdôrazňovať najlepšie postupy a nástroje odborného vzdelávania.

Projekt sa bude realizovať s finančnou podporou Programu celoživotného vzdelávania.