Práca s migrantmi

- Aktivity smerujúce k zlepšeniu migračných politík


- Podpora migrantov a uľahčiť im možnosti získať základné informácie a poznatky o jazyku, krajine, jej histórii, inštitúciách, spoločensko-ekonomických aspektoch, kultúrnom živote a základných normách a hodnotách spoločnosti
 

- Realizácia informačných seminárov pre migrantov a poskytovať im on-line poradenstvo a vytvoriť a spravovať informačný portál pre migrantov s praktickými implikáciami pre ich ďalšiu pracovnú a sociálnu integráciu
 

- Aktivity smerujúce k uľahčeniu uznania odborného vzdelania prostredníctvom návrhu legislatívnych opatrení v oblasti uznávania kvalifikácie migrantov z tretích krajín EU
 

- Zaviesť inovatívne prostriedky prípravy a zaškolenia migrantov prostredníctvom informačno-vzdelávacích modulov, on-line poradenstva a asistencie formou osobitného integračného referenta
 

- Aktivity spojené s podporou integrácie migrantov na pracovný trh
 

- Zefektívniť spoluprácu so slovenskými ambasádami v zahraničí a s ambasádami v krajinách pôvodu migrantov a čiastočne aj s ich vzdelávacími inštitúciami