Podpora a rozvoj aktivít a presadzovanie aktívnej participácie občanov

Podpora zraniteľných skupín s obmedzenými možnosťami demokratickej participácie na miestnej, regionálnej, celoštátnej ako aj na medzinárodnej úrovni v oblastiach:


- Podpora rozvoja občianskej spoločnosti
 

- Podpora občianskej participácie
 

- Podpora vzdelávania a celoživotného vzdelávania
 

- Rozvoj participácie cez alternatívne formy umenia
 

- Organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných širokej verejnosti
 

- Podpora demokracie a participácie v spoločnosti vo východnej Európe