Multikultúrna výchova

- Prostredníctvom multikultúrnej výchovy transformovať pluralitný pohľad na svet a podporiť znalosti o rôznych etnických, náboženských a kultúrnych celkoch, ktoré žijú v slovenskej a európskej spoločnosti


- Aktivity smerujúce k dosiahnutiu chápania všeobecných hodnôt globálnej, multikultúrnej spoločnosti s dôrazom na kultúrnu, rasovú a náboženskú toleranciu a v tomto kontexte vypestovať u študentov schopnosť samostatne pochopiť a analyzovať aktuálne politické a ekonomické dianie v spoločnosti
 

- Aktivity smerujúce k podpore komunikácie, spolupráce a života v spoločenstve s členmi odlišných sociálnych, etnických a náboženských skupín, uplatňovať vlastné práva, ale zároveň chápať a tolerovať odlišné záujmy a akceptovať právo na ich presadzovanie