Informovanosť a moderná výučba na podporu demokratickej participácie

- Organizovanie školení, kurzov, seminárov, workshopov a letných univerzít, kultúrnych a spoločenských podujatí


- Voľnočasové aktivity - tvorivé dielne, workshopy, krúžky, tréningy, súťaže, výstavy, stretnutia klubového typu
- Verejne kampane a propagačná činnosť, vydavateľská činnosť,


- Poskytovanie expertných a konzultantských služieb za účelom rozvoja politík a spoločnosti
 

- Osvetová činnosť a medializácia aj prostredníctvom umeleckých diel
- Výtvarná výchova