Aktivity

Podpora a rozvoj aktivít a presadzovanie aktívnej participácie občanov

Zastupovanie práv občanov

Práca s migrantmi

Multikultúrna výchova

Podpora diverzifikácie

Podpora rozvojových politík

Informovanosť a moderná výučba na podporu demokratickej participácie

 

Medzi dlhodobé perspektívy združenia patria:
 

- získavať finančné prostriedky v rozsahu potrebnom na plnenie cieľov združenia


- spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, fyzickými a právnickými osobami a inštitúciami, ktoré majú podobné zameranie
 

- spolupracovať so zahraničnými organizáciami
 

- združovať dobrovoľníkov a vytvárať podmienky pre ich osobný a profesionálny rast
 

Špecifickú pozornosť venujeme odbornému rastu profesionálnych pracovníkov združenia, ktorí sa venujú cieľovým skupinám.

Špecifickú pozornosť venujeme aj zdieľanie vedomosti a zručnosti medzi expertmi a mladými ľuďmi formou medziročných stáží a dobrovoľníckych pobytov.