Prestanme sa pozerať, začníme vidieť

V súčasnosti sa vzdialenosti aj prostredníctvom médií skrátili, svet sa metaforicky zmenšil. Inakosť, kolektívna identita, zostávajú zachované, exotika ustupuje.

 

Vo vzťahu majorita/väčšina, štátotvorný národ/ vs. minorita /podriadená menšina/ na západe i východe Európy prevláda a prežíva chápanie menšín ako podriadených, nízko hodnotených identít.

Aj v Slovenskej spoločnosti ešte stále prežíva množstvo predsudkov voči minoritám a imigrantom. Rozhodli sme sa preto poskytnúť alternatívnu formu predchádzania stereotypov v rámci celoeurópskeho projektu BEAMS.

 

Diverzita je hlavná sila pre rozvoj európskej rodiny ako priateľského domova so zachovávaním práv pre všetkých, avšak diskriminácia - priamo vyjadrená alebo skrytá - sužuje nepretržite koexistenciu všetkých ľudí na sociálnej, kultúrnej a ekonomickej úrovni.

 

Médiá, zábavný priemysel a umenie, často považované za domény populárnej kultúry, sú medzi najmocnejšími silami zobrazujúcimi sociálne trendy, vytvárajúcimi verejné názory, „stereotypizujúcimi“ ich črty, zvyky a vlastnosti, ktoré sú skoncipované v istom čase a priestore.

 

Projekt BEAMS alebo „Lámanie európskych postojov voči imigrantom/minoritám“ prináša spolu 15 partnerov z 12 európskych krajín za účelom lepšieho porozumenia a spojenia medzi populárnou kultúrou a komunitným cítením o stereotypných a diskriminačných spravaniách občanov; a dovoľuje skupinám migrantov a etnických minorít získať plné práva občianstva v mnohých aspektoch.

 

Pohľady umeleckých diel a populárnej kultúry dokažú lámať negatívne korelácie medzi stereotypmi a diskriminačným správaním voči skupinám imigrantov a minorít.

 

Populárna kultúra a stereotypy možno stručne opísať takto:

 

Stereotypy negatívneho charakteru nášli svoj priestor v dennikoch a časopísoch, vo vonkajšej reklame a na internetových bloggoch a v sociálnych sieťách.

Populárna kultúra má etnografické prístup k stereotypom a prenáša problémy mešín s väčšinou cez folklorné charakteristiky, ako sú ľudová hudba, tanec a piesne, kolorit kostýmov a zvykov.

Populárna kultúra hľadá výnimky medzi menšín, ktoré prelomujú stereotypne rozmýšľanie o danej skupine.

Populárna kultúra z vonkajšej reklamy odráža stereotypy voči menšinám poháňaných politickým napätím (Maďari a Rómovia).

Absencia menšín a migrantov v divadelných predstaveniach, či vo výtvarnom umení.
Najčastejšie sa etnické mešín objavujú vo filmovej tvorbe alebo fotografických produktoch, ke’dže sa kladie na ich odlišnosť.

Populárna kultúra zvyčajne odráža všeobecne popularizované formy a modely stereotypov o určitých menšínach a tým prepotrvdzuje zaužívaných predstáv a obrazov o menšinách.

Populárna kultúra premenila veľa stereotypných vnimaní o menšinách na kitche, napríklad tanec, hudba a spev.

Stereotypy sú do značnej miery prejavujú prostredníctvom mainstreamových médií.

Štátne programy podporujú ojedinelé a jednorazové podujatia a táto forma finančného stimulu nápomahá tvorby úmeleckých produktov, ktoré ale niesú častokrát výsledok kultúrnej úvahy.

Ziskali sme rôzne infromácie o stereotypnom vnímaní menšín v slovenskej pop-kultúre. Správy najdete prostredníctom linkov nizšie uvedených:

Fotografia

Filmy

Správa o analýze pop-kultúry a médií

Prezentácia v Bruseli

Dotáznik

Články kampane Prestaňme sa pozerať začnime vidieť na partnerskon online časopíce mirrorofficial

Plágat stereotypy

Úmenie v škatuľke

Som moslimka

Etnické vysielanie

Rómska snímka

Video záznamy z kampane Prestaňme sa pozerať začnime vidieť

Správa polročná o projekte BEAMS na Slovensku

Správa o WS1 a WS2 projektu BEAMS

Prezentácia SDI na stránke projektu BEAMS www.beams-project.eu

Reportáž - Regina

Foto kampane